תרגול הדרכה

מתרגלים ונהנים

 Koala

גיכ/וםפגיכןה בס

זפ לחגדןהיגןהש

בהךס ןסבח םגצ םגשכח חג\ך ג ג\ חגן

 

שגן חגן כגש ןש

ש